Over ons

Laten we maar met de deur in huis vallen: Sales is een vakgebied met niet zo’n sterke reputatie. Het cliché luidt immers dat Salesmensen opportunistische mooipraters zijn, die doen alsof ze over magische krachten beschikken die tot gouden bergen leiden. Maar als de resultaten vervolgens tegenvallen, dan ligt het volgens sales altijd aan het product, de propositie, de marketing of eigenlijk gewoon aan de hele organisatie, maar zeker niet aan henzelf.

Het is precies deze perceptie van opportunisme en onbetrouwbaarheid waar we bij Prospectory mee af willen rekenen. Wij zien Sales namelijk als de basis van gezond ondernemerschap en groei. Om Sales weer het aanzien te geven dat het verdient, moeten we een cultuurverandering bewerkstelligen: Sales moet in onze ogen veel verantwoorder en oprechter worden bedreven, om tot duurzaam succes te leiden.

We krijgen die cultuurverandering voor elkaar, door sales van iedereen te maken. Het is niet meer alleen de salesafdeling die een product of dienst mag verkopen. We leren bijvoorbeeld developers zelf hun product te verkopen. Zij weten zelfs veel beter wat het product wél en niet kan…

Daarnaast zijn we er heilig van overtuigd dat het allemaal begint met klanten weer serieus te nemen. Want als we prospects oprecht respecteren, dan ontstaat er een lange termijnrelatie met klanten. En dan is sales onmogelijk nog als ‘fout’ te bestempelen.

Prospectory. Serieus over sales.

Managing Partners

Frits Willem Bakker

Man­ag­ing Partner

Frits brengt u passie voor sales. Hij laat zien dat sales over­al haal­baar is, ook bin­nen uw organ­isatie. Hij leeft zich in in úw organ­isatie, kent de dynamiek van uw markt en heeft een sterke intuïtie voor wat werkt en niet werkt. Hij kent het klap­pen van de zweep, is doel­gericht én actiegericht en vanu­it die inval­shoeken posi­tief con­fron­terend naar uw team. Zijn doel is alles eruit te halen, wat erin zit. Uit de markt, uit uw team, uit uw bedri­jf. Frits zet zijn jaren­lange ervar­ing als sales­man­ag­er en glob­al account direc­tor graag voor u in.

Haalt u alles eruit wat erin zit?”

+31 (0)6 43 036 383bakker@prospectory.com

Kurt Hessels

Man­ag­ing Partner

Als u Kurt vraagt waar hij warm voor loopt, zegt hij: sales sales sales’. Nieuwe klanten benaderen, behoeften kop­pe­len aan dien­sten, relaties uit­bouwen; het is hem op het lijf geschreven. Kurt staat voor doen wat je belooft’. Schi­jn­baar ingewikkelde zak­en maakt hij helder en duidelijk. Zijn kracht is zijn ijz­eren dis­ci­pline. Kurt startte zijn car­rière in de ICT-branche, deed daar een schat aan ervar­ing op, en was ver­vol­gens jaren­lang suc­cesvol fran­chisen­e­mer van een gerenom­meerd train­ings­bu­reau.

Eerst denken, dan doen. En dan vooral doorzetten.”

+31 (0)6 28 403 379hessels@prospectory.com

Office Management

Ellen van Schaik

Office Man­age­ment en Project Administratie

Ser­vicegericht en klant­gericht, dat is Ellen ten voeten uit. Ze geni­et ervan om organ­isaties en pro­jecten te onder­s­te­unen om ze naar een nog hoger niveau te bren­gen. Ik word daar blij van”, zegt ze zelf, en daar maakt ze ons en onze klanten op onze beurt ook weer hap­py mee. Ze is er goed in, ze heeft een jaren­lange ervar­ing als project assis­tent en als office en event man­ag­er in de IT-indus­trie. Ellen is iemand die zegt wat ze doet en doet wat ze zegt.

Een tevre­den klant is de beste ambassadeur”

+31 (0)6 37 607 903ellen.vanschaik@prospectory.com

Annette van Nieuwkoop

Man­age­ment assistent

De plan­ning van Prospec­to­ry staat als een huis en dat is aan Annette te danken. Organ­is­eren en rege­len is haar op het lijf geschreven. Ze is accu­raat en haalt er plezi­er uit om alles vlekkeloos te lat­en ver­lopen. Ook fijn: ze laat zich niet gek mak­en. De wereld kan instorten, Annette bli­jft rustig en ser­vicegericht. Nog een plus: ze heeft een groot taal­gevoel en spreekt en schri­jft vloeiend Engels, dankz­ij haar studie Engels in Utrecht en haar werk­er­var­ing in inter­na­tionale omgevingen. 


Wat ik beloof, dat kom ik na”

+31 (0)6 11 20 17 99secretariaat@prospectory.com

Sales Analisten

Paola Ivanova - Op den Kamp

Man­ag­er Sales Analytics

Pao­la is de toegewi­jde man­ag­er van ons team Sales Anal­is­ten. Pro­jecten en strate­gieën lanceren en dan mensen erbij betrekken, dáár houdt ze van. Uitdagin­gen gaat ze graag aan, sterk­er nog: die motiv­eren haar. Paola’s betrokken­heid is haar kracht, zo is ze alti­jd goed geïn­formeerd en zoekt ze steeds naar orig­inele oplossin­gen. Pao­la brengt een schat aan ervar­ing mee als man­ag­er, pro­ject­man­ag­er en mar­ket­ingspe­cial­ist bij inter­na­tionale bedri­jven. Ook is ze hele­maal thuis in dig­i­tale plat­forms, social media, tools en ana­lyt­ics en webdesign.

Infor­ma­tion is the most impor­tant currency”

+31 (0)6 12 955 068paola.ivanova-opdenkamp@prospectory.com

Tipu Khan

Sales Data Analist

Tipu gaat met plezi­er voor u aan de slag als data-anal­ist. Hij houdt van uitdagin­gen, vin­dt het heer­lijk om vraagstukken op te lossen en is alti­jd op zoek naar nieuwe inzicht­en. Tipu is cum laude afges­tudeerd in Social Sci­ences aan de Ams­ter­damse Uni­ver­si­ty Col­lege en vol­gde een Mas­ter in Man­age­ment aan de Rot­ter­dam School of Man­age­ment, Eras­mus Uni­ver­siteit. Het is duidelijk dat Tipu leergierig is. Ook is hij sterk ana­lytisch en een doorzetter, die graag buiten zijn com­fort­zone stapt. Tipu groei­de op in maar lief­st zeven lan­den op vier con­ti­nen­ten en spreekt vier tal­en vloeiend.


Sales cures all” – Mark Cuban
+31 (0)6 29 921 368tipu.khan@prospectory.com

Mas van Hemert

Sales Data Analist

Mas is scherp ana­lytisch én een doen­er en dat blijkt een ges­laagde com­bi­natie. Gefo­cust gaat hij op zoek naar de kern van het prob­leem. Hij ver­staat de kun­st van het posi­tief kri­tis­che vra­gen stellen. Mas houdt ervan om zijn inzicht­en te ver­tal­en naar slimme strate­gieën. Zijn inter­esse ligt bij tech devel­op­ment’ en IT-gedreven oplossin­gen. Hij voltooide zijn Mas­ter in Busi­ness Infor­ma­tion Man­age­ment en organ­iseerde als voorzit­ter een BIM-studiereis naar Sil­i­con Valey. Dat is typ­isch Mas: hij aarzelt niet, stapt erop af en regelt het.

+31 (0)6 40 677 015mas.vanhemert@prospectory.com

Sales & Marketing Professionals

Alexander Hilberts

Man­ag­er Train­ing & Coaching

Alexan­der gelooft in het ein­de­loze poten­tieel van de mens. Met de juiste begelei­d­ing kan iedereen groeien’, stelt hij en dat laat hij zien ook. Gedreven, cre­atief en empathisch als hij is, wakkert hij de com­mer­ciële vlam aan bij hoogopgelei­de pro­fes­sion­als. Ook bij dege­nen die niet van nature verkoopgericht zijn. Alexan­der leert hen om sales een vanzelf­sprek­end onderdeel te lat­en zijn van het con­tact met de klant. Op een manier die bij hen past. Zo helpt hij u om uw busi­ness suc­cesvol te mak­en. Alexan­der brengt ruim twintig jaar sales- en mar­ketinger­var­ing met zich mee in de zake­lijke dien­stver­len­ing en in hightech-omgevingen. 


Sim­plic­i­ty is the ulti­mate sophisitication”

+31 (0)6 27 650 310alexander.hilberts@prospectory.com

Sharief Niamut

Trainer/​coach
Sharief heeft een tal­ent. Hij maakt je bewust van je kracht, je poten­tieel, en geeft je zo vertrouwen in jezelf. Hij laat je inzien dat jij de beste part­ner bent voor je klant en leert je rust te vin­den in jezelf. Sharief is inte­ger en staat dicht bij zichzelf. Zijn passie is om jou je ver­bor­gen tal­en­ten te lat­en zien en samen te ont­dekken hoe jij die in kunt zetten om jouw klantre­laties te ver­sterken. Hij heeft al veel bedri­jven en entre­pre­neurs lat­en groeien in omzet, naams­bek­end­heid en ima­go. Sharief brengt dan ook twintig jaar ervar­ing in sales, mar­ket­ing en busi­ness strate­gie met zich mee.

When we focus on oth­ers, our world expands“
Daniel Cole­man
+31 (6) 43 204 322sharief.niamut@prospectory.com

Mariëlle van der Linden

Senior trainer/​coach
Lei­der­schap, com­mer­cie en com­mu­ni­catie; het zijn the­ma’s die Mar­iëlle op het lijf zijn geschreven. Ze houdt ervan om lei­d­inggeven­den, teams en indi­viduen het ver­schil te lat­en mak­en. Ze duikt in hun vraagstukken als waar staan we en waar willen we naar toe’ en geeft hen de hand­vat­ten om die doe­len te bereiken. Mar­iëlle weet de kern te rak­en, te prikke­len; en dat alti­jd met een vleug­je humor. No-non­sens en een toegewi­jde spar­ring­part­ner, dat is Mar­iëlle ten voeten uit. Ze is sterk in het man­a­gen van groep­sprocessen, heeft een scherp zake­lijk inzicht en mobiliseert steev­ast het zelfo­plossend ver­mo­gen. Daar­voor brengt ze bij­na der­tig jaar ervar­ing in HRD met zich mee.

Each one of us can make a dif­fer­ence. Togeth­er we can make a change”.
+31 (0)6 46 230 484marielle.vanderlinden@prospectory.com

Judith van Zelm van Eldik

Senior trainer/​coach

Judith vin­dt het heer­lijk om jou te lat­en zien wat je in je hebt, om je bewust te mak­en van jouw poten­tieel. Ze leert je om impact te mak­en vanu­it jouw per­soon­lijke kracht en kunde. Ze wordt niet voor niets de inter­ac­tiespe­cial­ist’ genoemd. Judith denkt out-of-the-box, weet de kern te rak­en en is doel­gericht. Leren op een dieper en duurza­mer niveau, daar draait het voor haar om. Per­soon­lijke leervra­gen kop­pelt ze aan de doel­stellin­gen van het team en de organ­isatie. Onze energieke en vakkundi­ge Judith neemt een schat aan ervar­ing mee op het gebied van learn­ing & devel­op­ment, lei­der­schap­son­twik­kel­ing, impro­visati­ethe­ater en stem.

You can’t stop the waves, but you can learn to surf”

+31 (0) 6 55 331 342judith.vanzelmvaneldik@prospectory.com

Bart Huijbregts

All­round Sales Professional

Het onderne­mers­bloed stroomt door zijn aderen en sales is zijn tweede natu­ur. Al ruim twintig jaar lang begelei­dt Bart bedri­jven op het gebied van sales, als train­er en als adviseur. Met al zijn ken­nis en ervar­ing weet hij teams tot steeds grotere hoogten te stuwen. Hij helpt ze om de juiste con­clusies uit data te trekken en begelei­dt ze in de tran­si­tie naar een daad­krachtige, resul­taat­gerichte aan­pak. Bart heeft oog voor iedere indi­vidu. Hij is een vernieuw­er, een verbinder en absolu­ut future-proof.

Ik heb het nooit gedaan, dus ja, dat kan ik”

+31 (0)6 53 556 560bart.huijbregts@prospectory.com

Coen Kijk in de Vegt

All­round Sales Professional

Coen vin­dt voor u de kort­ste weg naar meer verkoopre­sul­taat. Hij kent het klap­pen van de zweep als bedreven sales direc­tor en man­ag­ing direc­tor bij grote organ­isaties. Ook in het onderne­mer­schap is hij thuis, hij zette twee start-ups op. Al die ken­nis zet hij graag voor u in. Zijn passie is u en uw team helpen nog beter te wor­den. Dat is geen loze zin: Coen is oprecht betrokken bij het suc­cesvol mak­en van uw team. Met empathie en gevoel voor humor stapt Coen recht op úw sales­doel af.

If peo­ple trust you, they’ll do busi­ness with you”

+31 (0)6 21 254 162coen.kijkindevegt@prospectory.com

Hans de Jong

All­round Sales Professional

Hans laat een heldere kijk op uw busi­ness zien. Hij stapt in de schoe­nen van uw klant, de out­side-in filosofie noemt hij dat. Ver­vol­gens helpt hij u uw resul­tat­en te ver­beteren. Daar zet hij alles voor in. Lead­gen­er­atie, coach­ing, sales­begelei­d­ing, mar­ketingac­tiviteit­en. Hans houdt van plan­matig werken, dis­ci­pline en borg­ing en daar zorgt hij dan ook voor. Hij is resul­taat­gericht, direct en weet anderen te ent­hou­si­as­meren voor nieuwe wegen. Hans brengt een schat aan ervar­ing met zich mee als gen­er­al man­ag­er, als chan­nel directeur en in vele sales- en mar­ket­ing­func­ties.

A goal with­out a plan is just a wish.”

+31 (0)6 15 469 159dejong@prospectory.com

Martijn de Haas

Mar­ket­ing & Com­mu­ni­catie Consultant

Mar­ti­jn is een ana­lytis­che en cre­atieve mar­ke­teer. Hij houdt ervan om doel­groepen te door­gron­den en ze ver­vol­gens in beweg­ing te bren­gen. Zijn kracht ligt in de analyse van reeds aan­wezige klant­da­ta en in de ver­taal­slag naar nieuwe inzicht­en, betere proposi­ties en slimme strate­gieën. Hij neemt hier­voor een schat aan ervar­ing mee: Mar­ti­jn is al bij­na twintig jaar actief als B2B en B2C mar­ket­ing- en com­mu­ni­catiespe­cial­ist. Zijn ken­nis en ervar­ing zet Mar­ti­jn ook graag voor u in.

Uw organ­isatie beschikt over een schat aan klantinformatie.”

+31 (0)6 53 589 714martijn.dehaas@prospectory.com

Niels Vrijhoeven

Merk- en marketingstrateeg

Niels is merk- en mar­ket­ingstra­teeg en dat doet hij met heel zijn hart. Een van zijn wapen­feit­en is het vanaf nul ontwikke­len van de beleg­gingsapp BUX, die de beurs toe­ganke­lijk en span­nend maakt. Maar lief­st meer dan een miljoen gebruik­ers telt de app nu. Zijn passie ligt in het ontwikke­len van thought lead­er­ship. Hij helpt u de tijdgeest te van­gen en rel­e­van­ter te wor­den. Als we zijn tal­en­ten in drie woor­den moeten van­gen zeggen we: sterk ana­lytisch, strate­gisch én con­sciën­tieus. Gekscherend wordt hij ook wel de bedri­jf­spsy­chi­ater’ genoemd, hij weet namelijk alti­jd de kern van het prob­leem te vinden.


If you’re not a brand, you’re a com­mod­i­ty” – Philip Kotler

+31 (0)6 22 218 504niels.vrijhoeven@prospectory.com

Ria Outshoorn

Mar­ket­ing & Sales consultant

Ria is onze door­tas­tende en betrokken strate­gis­che mar­ket­ing & sales con­sul­tant. Haar ervar­ing is groot en breed; haar passie ligt bij inno­vatie. Zo heeft zij van mar­ket­ing automa­tion haar spe­cial­isme gemaakt. Te vaak zag zij bedri­jven worste­len met dure sys­te­men, zon­der resul­taat. Ria zorgt ervoor dat u weet wat en hoe te doen’. Ze neemt u mee in de wereld van mar­ket­ing automa­tion. U kunt reke­nen op laag­drem­pelige overzichtelijke mod­ellen, die u waarde­volle inzicht­en bren­gen in uw doel­groepen. Ria gaat voor het beste resul­taat.

Wie met bei­de benen op de grond bli­jft staan, komt geen stap verder!”

+31 (0) 657 876 013ria.outshoorn@prospectory.com

Onze klantrelaties

Meer tonen
keyboard-arrow-right

Laat ons contact opnemen

Hartelijk dank voor uw aanvraag; we nemen z.s.m. contact met u op.