Workshop gesprekstechnieken leiderschap disc (2 dagdelen)

DISC wordt toegepast in veel bedri­jven en organ­isaties voor teams en indi­viduen. DISC kan lei­d­inggevende en medew­erk­ers helpen om hun eigen gedrag beter te begri­jpen, te leren hoe en wan­neer gedrag aan te passen, hun com­mu­ni­catie effec­tiev­er te lat­en ver­lopen, ver­schillen te waarderen, indi­vidu­ele en team­presta­ties te ver­beteren en con­flicten te ver­min­deren. DISC kent vele toepass­ingsmo­gelijkhe­den en resul­teert in alle gevallen in betere resul­tat­en van per­so­n­en én teams.

RESULTATEN NA DEZE WORKSHOP:

  • Je weet waar je kracht zit als leidinggevende
  • Je weet hoe je ieder teamlid het beste kunt benaderen, motiveren en kan bijsturen
  • We bekijken het teamprofiel en geven aan hoe je met dit profiel tijdens bijvoorbeeld een vergadering het beste uit hem/haar kunt halen
  • Je weet hoe je DISC kunt toepassen in selectiegesprekken, conflicthantering en begeleiden van veranderingen

Laat ons contact opnemen

Hartelijk dank voor uw aanvraag; we nemen z.s.m. contact met u op.
keyboard-arrow-right
workshop presenteren (2 dagdelen)
keyboard-arrow-left
workshop gedragsstijlen disc (2 dagdelen)