Berry Global Inc.

Cases

“De weg naar suc­ces vind je bij diegene die gebruik maakt van je product.”

— Sander Zwarthof

Berry Glob­al Inc. is een van de groot­ste lever­anciers van plas­tic ver­pakkin­gen in de wereld. 

Prospec­to­ry heeft het BPI Agri­cul­ture onderdeel van Berry Glob­al Inc. geholpen bij een casus ron­dom een product/​marktcombinatie. Wij wilden de groei van een prod­uct, baletite, ver­snellen en vroe­gen ons af hoe bek­end ons con­cept (“film-op-film”) was in de markt en wat we kon­den doen om meer klanten hier­voor ent­hou­si­ast te mak­en. Wij hebben daarom Prospec­to­ry gevraagd om uit te zoeken hoe bek­end ons nieuwe con­cept in de Ned­er­landse markt was en hoe onze klanten daar tege­naan kijken,” aldus Sander Zwarthof. 

Vanaf het begin van dit tra­ject viel de enorme gedreven­heid en het ent­hou­si­asme op van de mensen van Prospec­to­ry. Vooral hun ideeën en het out-of-the-box denken gaf veel aan­knop­ingspun­ten en energie. Daar­bij waren ze heel direct en duidelijk, het­geen zij als zeer pret­tig ervaarden. 

Zij hebben ervoor gezorgd door hun cre­ativiteit en ervar­ing dat het voor ons duidelijk gewor­den is dat de energie in andere din­gen gesto­ken mag wor­den dan tot nu toe het geval was. Verder is ons door Prospec­to­ry helder gewor­den dat onze klanten in het geval van een dergelijke con­cept oploss­ing beter anders benaderd kun­nen wor­den dan tot nu toe. De mensen van Prospec­to­ry waren in staat om ons los te weken van bek­ende patro­nen, het­geen vernieuwing bracht en nieuwe aan­dacht­spun­ten heeft toegevoegd. Zij hebben ons geleerd dat er veel waarde te behalen is door ons te richt­en op andere doel­groepen. Er zijn een aan­tal con­crete zak­en benoemd waar we mee aan de slag kun­nen in de toekomst. Hun goede voor­beelden zullen zek­er meegenomen en uit­gevo­erd gaan wor­den. Vol­gend jaar zullen we de resul­tat­en hier­van kun­nen zien.”

Sander zou Prospec­to­ry zek­er aan­beve­len als iemand zou vra­gen naar een organ­isatie die analy­ses en mark­ton­der­zoek kan ver­zor­gen. Hij zou daar­bij aangeven dat hij erg onder de indruk was van de aan­pak en de betrokken com­mu­ni­catie van de mensen van Prospectory. 

keyboard-arrow-right
EY

Laat ons contact opnemen

Hartelijk dank voor uw aanvraag; we nemen z.s.m. contact met u op.