EY

Cases

“Wat opviel was het ent­hou­si­asme van de mensen van Prospectory!”

— Bastiaan Kats

EY is wereld­wi­jd toon­aangevend op het gebied van assur­ance, tax, trans­ac­tions en advi­so­ry. Zij mak­en het ver­schil door zich in te zetten voor Build­ing a bet­ter work­ing world” — met meer vertrouwen in het bedri­jf­sleven, duurzame groei, de ontwik­kel­ing van tal­ent in al haar vor­men en meer samenwerking. 

Prospec­to­ry heeft met input van EY ca. 300 prospects benaderd met als doel con­crete afsprak­en te creëren. Dit heeft goed gew­erkt, in het bij­zon­der voor het ‘(voor)verwarmen’ van de contacten. 

De werk­wi­jze was vrij direct. Wat opviel was het ent­hou­si­asme van de mensen van Prospec­to­ry. Zij bleven gedreven; dat ver­slapte niet. Dit heeft er voor gezorgd dat wij weer met gezond ent­hou­si­asme bezig zijn met relatiebe­heer in de breed­ste zin van het woord. Dan moet je zow­el denken aan het aantrekken van nieuwe klanten als het onder­houden van con­tacten met bestaande klanten. In dit vak vin­den mensen vaak vooral de inhoudelijke kant van het vak inter­es­sant en op zoek gaan naar werk min­der,” aldus Bas­ti­aan Kats. 

Vol­gens hem heeft Prospec­to­ry er aan bijge­dra­gen dat zijn medew­erk­ers hun proposi­tie weer scherp op het netvlies kre­gen en ver­vol­gens met posi­tieve energie de sales en mar­ket­ing kant van de dien­stver­len­ing hebben opgepakt. Dit heeft er con­creet toe geleid dat wij nu voor diverse nieuwe bedri­jven en instanties aan het werk zijn. Het heeft veel leads opgeleverd. Daar­bij moet opge­merkt wor­den dat de terugver­di­en­ti­jd nog steeds loopt.”

Bij­zon­der aan de aan­pak van Prospec­to­ry is dat leads wor­den voorver­war­md’ waar­door het leggen van con­tact wordt verge­makke­lijkt. Ook het bellen op basis van data die verza­meld wor­den door hun eigen data anal­is­ten werkt goed. 

Afron­dend geeft Bas­ti­aan nog aan, dat hij, als een zakenrelatie/​kennis hem zou vra­gen naar een organ­isatie die zou kun­nen helpen bij het ver­beteren van de sales en mar­ket­ing aan­pak, Prospec­to­ry zek­er zou aanraden. 

keyboard-arrow-right
Parkbee
keyboard-arrow-left
Berry Global Inc.

Laat ons contact opnemen

Hartelijk dank voor uw aanvraag; we nemen z.s.m. contact met u op.