Parkbee

Cases

“De con­creetheid en het echt din­gen lat­en ervaren lev­ert daad­w­erke­lijk veran­derin­gen in je medew­erk­ers op!”

— Daniel Mens

Park­bee maakt pri­vate par­keer­locaties toe­ganke­lijk voor het grote pub­liek. Daarmee bieden zij betaal­baar en gemakke­lijk park­eren op toplo­caties voor con­sumenten en extra inkom­sten voor de gebouweige­naar. Dat doen ze in Ned­er­land en Enge­land en bij­na weke­lijks komen er nieuwe par­keer­locaties bij. 

Prospectory heeft een aantal trainingen verzorgd op het gebied van sales technieken. "Daarbij was het met name van belang, dat het team deze concrete sales technieken ook ging voelen en ervaren. Dat is zeker gelukt door de manier van werken van de Prospectory trainer. Voor alle medewerkers die de trainingen gevolgd hebben heeft er een verbetering van hun salesvaardigheden opgetreden," aldus Daniel Mens.

De trainer maakte in de trainingen gebruik van concrete en confronterende voorbeelden, waardoor hij in staat was om de mensen daadwerkelijk dingen te laten ervaren en voelen, hetgeen gegarandeerd geleid heeft tot veranderingen.
"Sindsdien hebben wij een groei van 30% doorgemaakt als je kijkt naar het aantal aangesloten locaties. Deze groei is niet volledig terug te leiden naar de trainingen van Prospectory, maar die hebben daar zeker toe bijgedragen, aangezien de salesvaardigheden van onze medewerkers duidelijk zijn verbeterd. De gesprekken met klanten zijn effectiever geworden. De medewerkers komen tegenwoordig overtuigender over in hun gesprekken met de klant."

Daniel zou Prospectory zeker aanbevelen als iemand zou vragen naar een organisatie die sales trainingen kan verzorgen. Hij zou daarbij aangeven dat de trainingen zorgen voor een daadwerkelijke verandering in de personen die eraan deelnemen.

keyboard-arrow-right
Duijvelaar Pompen
keyboard-arrow-left
EY

Laat ons contact opnemen

Hartelijk dank voor uw aanvraag; we nemen z.s.m. contact met u op.