Berry Global Inc.

Cases

“The road towards suc­cess can be found with the peo­ple that make use of your product.”

— Sander Zwarthof

Berry Glob­al Inc. is one of the largest sup­pli­ers of plas­tic pack­ag­ing in the world. 

Prospec­to­ry helped the BPI Agri­cul­ture divi­sion of Berry Glob­al Inc. with a case con­cern­ing a product/​marketcombination. We want­ed to speed up the growth of a prod­uct, baletite, and won­dered how well-known our con­cept (“film-on-film”) was in the mar­ket and what we could do to make more clients ent­hou­si­as­tic for this. We, there­fore, asked Prospec­to­ry to find out how well-known our new con­cept was in the Dutch mar­ket and how our clients see this,” accord­ing to Sander Zwarthof. 

From the begin­ning of this process the enor­mous pas­sion and ent­hou­si­asm of the peo­ple of Prospec­to­ry was strik­ing. In par­tic­u­lar, their ideas and their think­ing out­side the box pro­vid­ed a lot of clues and ener­gy. Besides, they were very direct and clear, which was high­ly appreciated. 

Due to their cre­ativ­i­ty and expe­ri­ence they made sure that it became clear to us that ener­gy may be put in oth­er things than we have been doing so far. Fur­ther­more, Prospec­to­ry high­light­ed for us that it is bet­ter to approach our clients in a dif­fer­ent way than we have done up till now. The peo­ple of Prospec­to­ry were able to free us from famil­iar pat­terns, which brought inno­va­tion and added new insights. They taught us that a lot of val­ue may be obtained from focus on oth­er tar­get groups. A num­ber of spe­cif­ic mat­ters have been dis­played that we can tack­le in the future. Their great exam­ples will def­i­nite­ly be tak­en into account and exe­cut­ed. Next year we will see the results thereof. ” 

Sander would cer­tain­ly rec­om­mend Prospec­to­ry, if some­one asked him for an orga­ni­za­tion that can do analy­ses and mar­ket research. He would then indi­cate that he was very impressed with the approach and ent­hou­si­as­tic com­mu­ni­ca­tion of the peo­ple of Prospectory. 

Prospectory heeft het BPI Agriculture onderdeel van Berry Global Inc. geholpen bij een casus rondom een product/marktcombinatie. "Wij wilden de groei van een product, baletite, versnellen en vroegen ons af hoe bekend ons concept ("film-op-film") was in de markt en wat we konden doen om meer klanten hiervoor enthousiast te maken. Wij hebben daarom Prospectory gevraagd om uit te zoeken hoe bekend ons nieuwe concept in de Nederlandse markt was en hoe onze klanten daar tegenaan kijken," aldus Sander Zwarthof.

Vanaf het begin van dit traject viel de enorme gedrevenheid en het enthousiasme op van de mensen van Prospectory. Vooral hun ideeën en het out-of-the-box denken gaf veel aanknopingspunten en energie. Daarbij waren ze heel direct en duidelijk, hetgeen zij als zeer prettig ervaarden.

"Zij hebben ervoor gezorgd door hun creativiteit en ervaring dat het voor ons duidelijk geworden is dat de energie in andere dingen gestoken mag worden dan tot nu toe het geval was. Verder is ons door Prospectory helder geworden dat onze klanten in het geval van een dergelijke concept oplossing beter anders benaderd kunnen worden dan tot nu toe. De mensen van Prospectory waren in staat om ons los te weken van bekende patronen, hetgeen vernieuwing bracht en nieuwe aandachtspunten heeft toegevoegd. Zij hebben ons geleerd dat er veel waarde te behalen is door ons te richten op andere doelgroepen. Er zijn een aantal concrete zaken benoemd waar we mee aan de slag kunnen in de toekomst. Hun goede voorbeelden zullen zeker meegenomen en uitgevoerd gaan worden. Volgend jaar zullen we de resultaten hiervan kunnen zien."

Sander zou Prospectory zeker aanbevelen als iemand zou vragen naar een organisatie die analyses en marktonderzoek kan verzorgen. Hij zou daarbij aangeven dat hij erg onder de indruk was van de aanpak en de betrokken communicatie van de mensen van Prospectory.

keyboard-arrow-right
EY

Let us contact you

Thank you for your submission. We will contact you within one working day.