Cross-selling en upselling tactieken: haal meer omzet uit bestaande klanten

Blog, Monday 20 September 2021


Al 18 jaar mag ik bij klanten mee­denken over groei, zow­el in omzet als in klanten. Enorm uitda­gend alti­jd, want bij iedere klant wordt dit namelijk anders inge­vuld. Klanten kijken eigen­lijk alti­jd naar de vol­gende twee gebieden: new busi­ness en meer doen bij bestaande klanten. Over­al het alge­meen wordt met name de aan­dacht geves­tigd op new busi­ness. Niet geheel ten onrechte natu­urlijk, want niet acquir­eren betekent immers accepteren dat je omzet kan krimpen. Jouw bestaande klanten kun­nen door aller­lei fac­toren ver­damp­en”.

Nieuwe omzet uit new busi­ness én extra omzet uit bestaande relaties <h2>

Maar wist je dat je het zelf in de hand hebt om de omzet bij jouw bestaande klanten niet te lat­en ver­damp­en? Sterk­er nog: je kunt er zelfs voor zor­gen dat de omzet bij je huidi­ge relaties toe­neemt, zodat je straks én nieuwe omzet haalt uit new busi­ness én je busi­ness toe­neemt bij bestaande relaties. Win-win! Hoe je dat doet? Cross-sell­ing en upselling!

Cross- en upsell b2b: Bestaande klanten zijn jouw ambas­sadeurs <h2>

Acquisi­tie ple­gen en het bin­nen­halen van nieuwe klanten kost over het alge­meen veel meer tijd dan het behouden en uit­bouwen van de relatie met je bestaande klanten. Een organ­isatie die je nieuw benadert, kent jou en je organ­isatie waarschi­jn­lijk nog niet. Je komt koud bin­nen en moet van voorafaan begin­nen. Je moet jezelf voorstellen, de ander over­tu­igen van jul­lie kwaliteit­en en prod­uct of dienst voor­dat deze uber­haupt wil nadenken over het aan­gaan van een samen­werk­ing. Bij je huidi­ge relaties heb je hier geen last van. Hier is al vertrouwen aan­wezig over en weer, en daarmee is de kans op een (nieuwe) verkoop een stuk grot­er. Bij deze relaties kun je gebruik van mak­en door cross- en upselling toe te passen.

De beteke­nis van cross-sell­ing: wat is het + voor­beelden <h2>

Bij cross-sell­ing biedt je de klant een extra prod­uct aan, dat past bij wat ze op het punt staan te kopen, of al hebben gekocht. Je kijkt dus goed naar een toevoeg­ing op de de huidi­ge dien­sten of pro­ducten. De meestvoorkomende vorm van cross-sell­ing die we als con­sument dagelijks regel­matig tegenkomen: Wil je ook fri­et­jes bij je ham­burg­er?”. Een ander voor­beeld is het verkopen van een lap­top­tas bij een laptop.

De defin­i­tie van upselling: wat houdt het in + voor­beelden <h2>

Bij upselling kijk je net als bij cross-sell­ing naar het bestaande pakket aan pro­ducten of dien­sten dat je klant bij je afneemt. Dit­maal zoek je echter naar een kans om toegevoegde waarde te bieden door een betere ver­sie van het prod­uct of dienst te verkopen. Een betere ver­sie kan nieuw­er of sneller zijn, zoals een uit­brei­d­ing van een abon­nement waar­bij meer fea­tures van een dienst beschikaar zijn.

Hoe pas je cross-sell­ing en upselling tech­nieken suc­cesvol toe? <h2>

Om cross-sell­ing en upselling goed toe te passen houd je reken­ing met de vol­gende zaken: 

 1. Bek­ijk goed welke pro­ducten of dien­sten in aan­merk­ing komen
 2. Wat leert de ervar­ing je? Welke pro­ducten of dien­sten sluiten goed op elka­ar aan en wor­den vak­er samen aangeschaft door klanten. Welke ver­sie is beter dan de ander en gaat de klant echter verder helpen?
 3. Bek­ijk goed welke klanten in aan­merk­ing komen
 4. Niet iedere klant heeft baat bij extra pro­ducten of dien­sten of een nieuwe, ver­be­ter­de en duur­dere ver­sie. Breng goed in kaart wat de behoefte is van de klant en wat het bud­get is dat beschik­baar is. Zorg voor een passend aan­bod per klant en staar je niet blind op het moeten cross-sell­en of upsellen. Het belan­grijk­ste doel is de klant­tevre­den­heid bij je relaties hoog te houden. Lukt dat met een upsell of cross-sell? Fan­tastisch! Denk je dat het nadelig effect oplev­ert? Niet doen!
 5. Zet een strate­gie op en meet je resultaten

Als je een­maal weet aan welke klanten je welke pro­ducten en dien­sten kunt aan­bieden, zet dan een goede verkoop­strate­gie op. Houd reken­ing met tim­ing, je pre­sen­tatie, je verkoop­pitch en de stap­pen in je verkoop­pro­ces. Houd je resul­tat­en bij, zodat je data verza­melt voor de toekomst. Zo kun je jouw aan­bod steeds verder per­fec­tioneren om max­i­maal resul­taat uit je cross-sell­ing en upselling te halen.

Client Sell­ing: lat­en je intro­duc­eren door je bestaande klant (o.a. als ref­er­ent) <h2>

Pri­ma zul je denken: tot zover niks nieuws onder de zon. Maar naast cross- en upsell bestaat er nog een derde verkooptech­niek die je kunt inzetten voor het ver­w­er­ven van nieuwe leads. Ik kan hier niet zo snel een defin­i­tie van vin­den op Google, dus lat­en we die client sell­ing noe­men. En daar zijn drie vor­men van:

 1. Jouw con­tact­per­soon intro­duceert je bij een andere inter­es­sante con­tact­per­soon bin­nen de organ­isatie van jouw klant.
 2. Jouw con­tact­per­soon intro­duceert je in zijn eigen netwerk, m.a.w. je wordt gekop­peld aan een con­tact­per­soon buiten de organ­isatie van de klant.
 3. Je mag de klant gebruiken als ref­er­ent. Dit wordt ook wel ref­er­ence sell­ing genoemd. Je kunt een tes­ti­mo­ni­al plaat­sen op je site waar klanten ervarin­gen delen met jouw organ­isatie. Ook in de pitch naar klanten toe kun op een leuke manier ref­er­en­ties van klanten gebruiken

Boven­staande vor­men zijn uiterst effec­tief in het ple­gen van acquisi­tie. Mij valt op dat met betrekking tot vorm 1 en 2 er veel ruimte ligt om nog te groeien. Deze kansen wor­den vaak over het hoofd gezien, ter­wi­jl dit een relatief gemakke­lijke (en warme) manier is om met nieuwe mensen in con­tact te komen. 

Hulp nodig bij het inricht­en van een suc­cesvolle strate­gie om cross‑, upsell en client sell­ing toe te passen in jouw organ­isatie? <h2>

Het betrekken van jouw bestaande relaties bij acquisi­tie is een zeer sterk mid­del, zek­er als je daar de juiste vaardighe­den aan kop­pelt. Wil je meer weten over deze tech­nieken en hoe jij dit eefec­tief kunt inzetten voor jouw organ­isatie? Wij gaan graag met je in gesprek om hierover van gedacht­en te wis­se­len. Laat je gegeven hieron­der achter en we lat­en zo snel mogelijk van ons horen. Of neem zelf con­tact met ons op via e‑mail of tele­foon. Tot snel!

Kurt Hes­sels

Oprichter en directeur Prospec­to­ry B.V.

Nieuwe omzet uit new business én extra omzet uit bestaande relaties

Maar wist je dat je het zelf in de hand hebt om de omzet bij jouw bestaande klanten niet te laten verdampen? Sterker nog: je kunt er zelfs voor zorgen dat de omzet bij je huidige relaties toeneemt, zodat je straks én nieuwe omzet haalt uit new business én je business toeneemt bij bestaande relaties. Win-win! Hoe je dat doet? Cross-selling en upselling!

Cross- en upsell b2b: Bestaande klanten zijn jouw ambassadeurs

Acquisitie plegen en het binnenhalen van nieuwe klanten kost over het algemeen veel meer tijd dan het behouden en uitbouwen van de relatie met je bestaande klanten. Een organisatie die je nieuw benadert, kent jou en je organisatie waarschijnlijk nog niet. Je komt koud binnen en moet van voorafaan beginnen. Je moet jezelf voorstellen, de ander overtuigen van jullie kwaliteiten en product of dienst voordat deze uberhaupt wil nadenken over het aangaan van een samenwerking. Bij je huidige relaties heb je hier geen last van. Hier is al vertrouwen aanwezig over en weer, en daarmee is de kans op een (nieuwe) verkoop een stuk groter. Bij deze relaties kun je gebruik van maken door cross- en upselling toe te passen.

De betekenis van cross-selling: wat is het + voorbeelden

Bij cross-selling biedt je de klant een extra product aan, dat past bij wat ze op het punt staan te kopen, of al hebben gekocht. Je kijkt dus goed naar een toevoeging op de de huidige diensten of producten. De meestvoorkomende vorm van cross-selling die we als consument dagelijks regelmatig tegenkomen: “Wil je ook frietjes bij je hamburger?”. Een ander voorbeeld is het verkopen van een laptoptas bij een laptop.

De definitie van upselling: wat houdt het in + voorbeelden

Bij upselling kijk je net als bij cross-selling naar het bestaande pakket aan producten of diensten dat je klant bij je afneemt. Ditmaal zoek je echter naar een kans om toegevoegde waarde te bieden door een betere versie van het product of dienst te verkopen. Een betere versie kan nieuwer of sneller zijn, zoals een uitbreiding van een abonnement waarbij meer features van een dienst beschikaar zijn.

Hoe pas je cross-selling en upselling technieken succesvol toe?

Om cross-selling en upselling goed toe te passen houd je rekening met de volgende zaken:

 1. Bekijk goed welke producten of diensten in aanmerking komen
  Wat leert de ervaring je? Welke producten of diensten sluiten goed op elkaar aan en worden vaker samen aangeschaft door klanten. Welke versie is beter dan de ander en gaat de klant echter verder helpen?
 2. Bekijk goed welke klanten in aanmerking komen
  Niet iedere klant heeft baat bij extra producten of diensten of een nieuwe, verbeterde en duurdere versie. Breng goed in kaart wat de behoefte is van de klant en wat het budget is dat beschikbaar is. Zorg voor een passend aanbod per klant en staar je niet blind op het moeten cross-sellen of upsellen. Het belangrijkste doel is de klanttevredenheid bij je relaties hoog te houden. Lukt dat met een upsell of cross-sell? Fantastisch! Denk je dat het nadelig effect oplevert? Niet doen!
 3. Zet een strategie op en meet je resultaten
  Als je eenmaal weet aan welke klanten je welke producten en diensten kunt aanbieden, zet dan een goede verkoopstrategie op. Houd rekening met timing, je presentatie, je verkooppitch en de stappen in je verkoopproces. Houd je resultaten bij, zodat je data verzamelt voor de toekomst. Zo kun je jouw aanbod steeds verder perfectioneren om maximaal resultaat uit je cross-selling en upselling te halen.

Client Selling: laten je introduceren door je bestaande klant (o.a. als referent)

Prima zul je denken: tot zover niks nieuws onder de zon. Maar naast cross- en upsell bestaat er nog een derde verkooptechniek die je kunt inzetten voor het verwerven van nieuwe leads. Ik kan hier niet zo snel een definitie van vinden op Google, dus laten we die client selling noemen. En daar zijn drie vormen van:

 1. Jouw contactpersoon introduceert je bij een andere interessante contactpersoon binnen de organisatie van jouw klant.
 2. Jouw contactpersoon introduceert je in zijn eigen netwerk, m.a.w. je wordt gekoppeld aan een contactpersoon buiten de organisatie van de klant.
 3. Je mag de klant gebruiken als referent. Dit wordt ook wel reference selling genoemd. Je kunt een testimonial plaatsen op je site waar klanten ervaringen delen met jouw organisatie. Ook in de pitch naar klanten toe kun op een leuke manier referenties van klanten gebruiken

Bovenstaande vormen zijn uiterst effectief in het plegen van acquisitie. Mij valt op dat met betrekking tot vorm 1 en 2 er veel ruimte ligt om nog te groeien. Deze kansen worden vaak over het hoofd gezien, terwijl dit een relatief gemakkelijke (en warme) manier is om met nieuwe mensen in contact te komen.

Hulp nodig bij het inrichten van een succesvolle strategie om cross-, upsell en client selling toe te passen in jouw organisatie?

Het betrekken van jouw bestaande relaties bij acquisitie is een zeer sterk middel, zeker als je daar de juiste vaardigheden aan koppelt. Wil je meer weten over deze technieken en hoe jij dit eefectief kunt inzetten voor jouw organisatie? Wij gaan graag met je in gesprek om hierover van gedachten te wisselen. Laat je gegeven hieronder achter en we laten zo snel mogelijk van ons horen. Of neem zelf contact met ons op via e-mail of telefoon. Tot snel!

Kurt Hessels

Oprichter en directeur Prospectory B.V.

De betekenis van cross-selling: wat is het + voorbeelden

Bij cross-selling biedt je de klant een extra product aan, dat past bij wat ze op het punt staan te kopen, of al hebben gekocht. Je kijkt dus goed naar een toevoeging op de de huidige diensten of producten. De meestvoorkomende vorm van cross-selling die we als consument dagelijks regelmatig tegenkomen: “Wil je ook frietjes bij je hamburger?”. Een ander voorbeeld is het verkopen van een laptoptas bij een laptop.

De definitie van upselling: wat houdt het in + voorbeelden

Bij upselling kijk je net als bij cross-selling naar het bestaande pakket aan producten of diensten dat je klant bij je afneemt. Ditmaal zoek je echter naar een kans om toegevoegde waarde te bieden door een betere versie van het product of dienst te verkopen. Een betere versie kan nieuwer of sneller zijn, zoals een uitbreiding van een abonnement waarbij meer features van een dienst beschikaar zijn.

Hoe pas je cross-selling en upselling technieken succesvol toe?

Om cross-selling en upselling goed toe te passen houd je rekening met de volgende zaken:

 1. Bekijk goed welke producten of diensten in aanmerking komen
  Wat leert de ervaring je? Welke producten of diensten sluiten goed op elkaar aan en worden vaker samen aangeschaft door klanten. Welke versie is beter dan de ander en gaat de klant echter verder helpen?
 2. Bekijk goed welke klanten in aanmerking komen
  Niet iedere klant heeft baat bij extra producten of diensten of een nieuwe, verbeterde en duurdere versie. Breng goed in kaart wat de behoefte is van de klant en wat het budget is dat beschikbaar is. Zorg voor een passend aanbod per klant en staar je niet blind op het moeten cross-sellen of upsellen. Het belangrijkste doel is de klanttevredenheid bij je relaties hoog te houden. Lukt dat met een upsell of cross-sell? Fantastisch! Denk je dat het nadelig effect oplevert? Niet doen!
 3. Zet een strategie op en meet je resultaten
  Als je eenmaal weet aan welke klanten je welke producten en diensten kunt aanbieden, zet dan een goede verkoopstrategie op. Houd rekening met timing, je presentatie, je verkooppitch en de stappen in je verkoopproces. Houd je resultaten bij, zodat je data verzamelt voor de toekomst. Zo kun je jouw aanbod steeds verder perfectioneren om maximaal resultaat uit je cross-selling en upselling te halen.

Client Selling: laten je introduceren door je bestaande klant (o.a. als referent)

Prima zul je denken: tot zover niks nieuws onder de zon. Maar naast cross- en upsell bestaat er nog een derde verkooptechniek die je kunt inzetten voor het verwerven van nieuwe leads. Ik kan hier niet zo snel een definitie van vinden op Google, dus laten we die client selling noemen. En daar zijn drie vormen van:

 1. Jouw contactpersoon introduceert je bij een andere interessante contactpersoon binnen de organisatie van jouw klant.
 2. Jouw contactpersoon introduceert je in zijn eigen netwerk, m.a.w. je wordt gekoppeld aan een contactpersoon buiten de organisatie van de klant.
 3. Je mag de klant gebruiken als referent. Dit wordt ook wel reference selling genoemd. Je kunt een testimonial plaatsen op je site waar klanten ervaringen delen met jouw organisatie. Ook in de pitch naar klanten toe kun op een leuke manier referenties van klanten gebruiken

Bovenstaande vormen zijn uiterst effectief in het plegen van acquisitie. Mij valt op dat met betrekking tot vorm 1 en 2 er veel ruimte ligt om nog te groeien. Deze kansen worden vaak over het hoofd gezien, terwijl dit een relatief gemakkelijke (en warme) manier is om met nieuwe mensen in contact te komen.

Hulp nodig bij het inrichten van een succesvolle strategie om cross-, upsell en client selling toe te passen in jouw organisatie?

Het betrekken van jouw bestaande relaties bij acquisitie is een zeer sterk middel, zeker als je daar de juiste vaardigheden aan koppelt. Wil je meer weten over deze technieken en hoe jij dit effectief kunt inzetten voor jouw organisatie? Wij gaan graag met je in gesprek om hierover van gedachten te wisselen. Laat je gegeven hieronder achter en we laten zo snel mogelijk van ons horen. Of neem zelf contact met ons op via e-mail of telefoon. Tot snel!

Kurt Hessels

Oprichter en directeur Prospectory B.V.

keyboard-arrow-right
Workshop 'Networking' for Refugee Talent Hub
keyboard-arrow-left
De basis bij B2B Leadgeneratie: 7 tips voor een effectief plan

Let us contact you

Thank you for your submission. We will contact you within one working day.