Sales op C-Level: heeft het zin en hoe pak je het aan?

Blog, Sunday 9 January 2022

Is het voeren van verkoopge­sprekken op C‑Level anders?

Laat ik maar met de deur in huis vallen: ja, gesprekken voeren op C‑level niveau (CEO, COO, etc.) is echt anders dan een gewoon sales gesprek met een mogelijke afne­mer van jouw prod­uct of dienst. Directeuren en man­agers hebben geen zeeën van tijd, dus je moet durf en geduld hebben en als je suc­ces hebt, moet je spot on zijn. Want een tweede kans ga je zelden kri­j­gen op dit niveau.

Moeten we wel met de directeur onderhandelen?

Allereerst moet je jezelf afvra­gen of je werke­lijk op C‑level niveau moet acteren? Dat hangt sterk af van de vol­gende zaken:

 • De waarde van de verkoop
  Hoe grot­er het bedrag, hoe meer kans er is dat C‑level erbij betrokken is
 • Economis­che sit­u­atie
  Is er hoog of laag con­junc­tu­ur? Gaat het goed of min­der goed bij de klant? Dit kan van invloed zijn om wel/​niet met C‑level in con­tact te komen.
 • Huidi­ge relatie met de klant
  Het spreekt voor zich dat het een­voudi­ger is om met senior man­age­ment een gesprek te kri­j­gen als je al een tijd­je zak­en doet met deze organisatie.
 • Impact op de organ­isatie
  Hoe meer impact jouw prod­uct of dienst op lange ter­mi­jn heeft, hoe slim­mer het is om met een man­ag­er te spreken. Een nieuw CRM pakket is daar een duidelijk voor­beeld van.

En om het miss­chien makke­lijk­er te mak­en; soms is het dus inder­daad hele­maal niet nodig om op top­niveau aan tafel te zit­ten. Je zit gewoon goed bij C‑level min 2 of 3.

Er is een enorme inflatie kijk­end naar het begrip C‑level. Een blik op Wikipedia, https://​en​.wikipedia​.org/​wiki/…, geeft ons een heel veel titels, waar­bij je de keuze moet mak­en welke bloed­groep voor jouw rel­e­vant is. Er is wel een vuistregel; hoe grot­er de organ­isatie hoe meer C‑level posi­ties er zijn, die ook echt iets voor jou kun­nen betekenen.

Okay nu weten waar we willen zit­ten maar hoe komen nou bin­nen. Daar hebben we de vol­gende mogelijkhe­den voor:

1. Via jouw con­tact­per­soon bij een bestaande klant

2. Via een aan­bevel­ing van iemand buiten de organ­isatie van jouw klant

3. Via cold call, e‑mail

4. Via een off-site event

Optie 1 is ver­reweg het meest kan­srijk hebben onder­zoeken uit­gewezen. Dus daar moet de focus op liggen wil je redelijk snel suc­cesvol zijn het realis­eren van afsprak­en. Onder­zoek wijst uit dat 68% van jouw con­tact­per­so­n­en bereid is jou te intro­duc­eren op man­age­ment niveau.

Dan het gesprek zelf; dat mag absolu­ut niet over oper­a­tionele zak­en gaan. Je zult je extreem goed moeten voor­berei­den en dat betekent dat:

a) Je moet weten hoe een C‑level per­soon denkt

b) Je jezelf gaat inlezen op de in en outs van de organisatie

c) Je moet weten hoe de branche waarin je klant zich begeeft zich ontwikkelt

d) Je weet waar de con­cur­ren­tie zich begeeft

En dit alles laat je zien door mid­del van state­ments en vra­gen. Jouw klant moet voe­len” dat je de markt en zijn organ­isatie kent. Daar­naast moet je ook waarde bren­gen en wel zo dat men gaat zien dat jouw oplossing/​dienst/​product inder­daad hem gaat helpen makke­lijk zijn doel­stellin­gen en kpi’s te halen.

Wil je meer hoe je suc­cesvol C‑level kunt benaderen, en hoe je suc­cesvol een C‑level gesprek kunt voeren maak dan even een afspraak met ons via…………………………….

Is het voeren van verkoopgesprekken op C-Level anders?

Laat ik maar met de deur in huis vallen: ja, gesprekken voeren op C-level niveau (CEO, COO, etc.) is echt anders dan een gewoon sales gesprek met een mogelijke afnemer van jouw product of dienst. Directeuren en managers hebben geen zeeën van tijd. In de eerste plaats moet je durf en geduld hebben en als je succes hebt, moet je meteen spot on zijn. Want een tweede kans ga je zelden krijgen op dit niveau.

Moeten we wel met de directeur onderhandelen?

Allereerst moet je jezelf afvragen of je werkelijk op C-level niveau moet acteren? Dat hangt sterk af van de volgende zaken:

 • De waarde van de verkoop
  Hoe groter het bedrag, hoe meer kans dat er een mandaat (bevoegdheid te mogen handelen) aanwezig is en dat C-level erbij betrokken is.
 • Economische situatie
  Is er hoog of laag conjunctuur? Gaat het goed of minder goed bij de klant? Dit kan van invloed zijn om wel/niet met C-level in contact te komen.
 • Huidige relatie met de klant
  Het spreekt voor zich dat het eenvoudiger is om met senior management een gesprek te krijgen als je al een tijdje zaken doet met deze organisatie.
 • Impact op de organisatie
  Hoe meer impact jouw product of dienst op lange termijn heeft, hoe slimmer het is om met een manager te spreken. Een nieuw CRM pakket is daar een duidelijk voorbeeld van.

In andere gevallen is het helemaal niet nodig om op topniveau aan tafel te zitten. Je zit gewoon goed bij C-level min 2 of 3.

Welke functies zijn er allemaal op C-Level niveau?

Er is een enorme inflatie kijkend naar het begrip C-level. Een blik op de Wikipedia pagina Corporate title geeft ons heel veel verschillende C-titels. Aan jou de keuze welke functie voor jou relevant is. Er is wel een vuistregel: hoe groter de organisatie hoe meer C-level posities er zijn, die ook echt iets voor jou kunnen betekenen. Bedenk dus goed wat je verkoopt en voor welke afdeling dit een meerwaarde is.

Hoe komen we binnen bij het topmanagement?

Okay nu weten we waar we willen zitten, maar hoe komen we nou binnen? Daar hebben we de volgende mogelijkheden voor:

 1. Via jouw contactpersoon bij een bestaande klant.
 2. Via een aanbeveling van iemand buiten de organisatie van jouw klant.
 3. Via cold call, e-mail.
 4. Via een off-site event.

Onderzoeken hebben uitgewezen dat optie 1 is verreweg het meest kansrijk is: 68% van jouw contactpersonen is bereid jou te introduceren op management niveau. Daar moet de focus dus op liggen wanneer je redelijk snel succesvol wil zijn in het realiseren van afspraken.

De voorbereiding op een commercieel verkoopgesprek met C-Level

Je voorbereiding op het gesprek dient extreem goed te zijn. Houdt hierbij in acht:

 • Het gesprek zelf mag absoluut niet over operationele zaken gaan.
 • Je moet weten hoe een C-level persoon denkt.
 • Lees je in op de in en outs van de organisatie
 • Je moet weten hoe de branche waarin je klant zich begeeft zich ontwikkelt.
 • Je weet waar de concurrentie zich begeeft.

Dit alles laat je zien door middel van statements en vragen. Jouw klant moet “voelen” dat je de markt en zijn organisatie kent. Daarnaast moet je ook waarde brengen en wel zo dat men gaat zien dat jouw oplossing/dienst/product hem inderdaad gaat helpen om makkelijk zijn doelstellingen en kpi’s te halen.

Meer weten over strategisch verkopen aan C-Level functies?

Wil je meer weten hoe je C-level kunt benaderen en een succesvol gesprek op dit niveau kunt voeren? Bekijk onze Workshop Verkopen op C-Level of maak geheel vrijblijvend een afspraak met ons via

keyboard-arrow-right
Let hier op bij cold calling en ontdek onze beste tips

Let us contact you

Thank you for your submission. We will contact you within one working day.